Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (9 af 12)


Sjette år - Instruktion 5 - 21. august-20. oktober - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6 (9 af 12)

IV. Loven om tiltrækning

 

A. Subsidiære love

 1. Loven om kemisk affinitet
 2. Loven om fremskridt
 3. Loven om seksualitet
 4. Loven om magnetisme
 5. Loven om udstråling
 6. Loven om lotus
 7. Loven om farver
 8. Loven om tiltrækningskraft
 9. Loven om planetarisk affinitet
 10. Loven om solar enhed
 11. Loven om skoler

B. Virkninger af loven om tiltrækning

 1. Association
 2. Formopbygning
 3. Formens tilpasning til liv
 4. Gruppeenhed

C. Grupperelationer

 • Tre atomare relationer
 • Syv love for gruppearbejde
 • Toogtyve former for gruppesamspil

 

Loven om tiltrækning er grundlæggende for al manifestation, og det er den overordnede lov for solsystemet. I virkeligheden kan den kaldes loven om tilpasning eller balance, for den styrer det aspekt af elektriske fænomener, der kaldes neutralt. Loven om økonomi er den grundlæggende lov for den ene pol, dvs. for det negative aspekt, og loven om syntese er den grundlæggende lov for det positive aspekt. Men loven om tiltrækning er loven for den ild, der skabes ved de to polers forening under evolutionsforløbet. Set fra menneskets synsvinkel er det den lov, der medfører en realisering af selvbevidstheden. Set fra naturrigerne under menneskeriget er det den lov, der presser alle livsformer frem mod selvrealisering, men i det overmenneskelige aspekt kan man sige, at livets lov udvider sig til den proces, der er underordnet den højere lov om syntese, som loven om tiltrækning kun er en subsidiær forgrening af.

I virkeligheden er loven om tiltrækning en fællesbetegnelse, som rummer adskillige andre love – dvs. love, der har en tilsvarende natur, men adskiller sig i deres manifestationer. Måske kan det være nyttigt at nævne nogle få af lovene for at gøre det muligt for den studerende (når lovene studeres i deres helhed) at få en bred og generel forestilling om loven og dens varianter, dens indflydelses og omfanget af dens aktivitet. Som en grundregel i forbindelse med alle atomer, skal man være opmærksom på, at loven om tiltrækning styrer sjælsaspektet. Loven om økonomi er en lov om de negative elektroner. Loven om syntese er en lov om det positive centrale liv, mens loven om tiltrækning styrer det, der skabes af relationen mellem de to love og selv styres af en større kosmisk lov, som er princippet om intelligens i substans. Det er loven om akasha.[1]

Man skal huske, at de tre love er udtryk for de tre logoiske aspekters hensigt eller formål. Loven om økonomi er Brahmas eller Helligåndens styrende princip. Loven om syntese er den lov, der gælder Faderens liv. Og Sønnens liv styres af og manifesterer guddommelig tiltrækning. Alligevel er de tre subsidiære love skabt af en større impuls, der styrer den umanifesterede Logos' liv.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1065-1066

 

 • Loven om økonomi viser sig som en drift.
 • Loven om tiltrækning som et træk.
 • Loven om syntese som en tendens til at samle eller forene.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 1078

 

Loven om syntese … virker gennem de syv, som dog er én – som peger mod de syv veje, og dog er de, der går ad de syv veje, én – som indleder det universelle i de mange, men bevarer sin integritet – som udarbejder planen, men bevarer hensigten intakt – som ser den mangfoldighed, der er nødvendig under loven om offer, men underordnes loven om syntese – som de mange åndedræt udånder og dog er selve livet.

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 277

 

Den mellemliggende lov om karma. Der findes også en mellemliggende lov, som er Sirius-systemets lov om syntese. Loven kaldes generelt for karmaloven og beskriver i virkeligheden den effekt, Sirius-systemet har på solsystemet.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 542

 

For den unge menneskehed og for det enkelte mindre udviklede menneske var karma et gruppeanliggende. Mennesket var medlem af en gruppe, men uden at tænke på, hvilken betydning og hvilket ansvar det indebar. Efterhånden som individualiseringsprocessen skred frem og påvirkede menneskets karakter og formål og prægede temperamentet, blev karma mere personlig og bestemt. Mennesket kom i den situation, at det både kunne skabe og udligne årsager og virkninger. Fordi personligheden ikke var helt udviklet og integreret, var mennesket stadig involveret i gruppens liv, men de indbyrdes relationer blev mere og mere omfattende. Senere blev personligheden en bevidst skaber af sine egne årsager og en bevidst deltager i virkningerne. Når mennesket arbejder på udviklingsvejen, påvirkes det dels af den karma, der er knyttet til den gruppe, det tilhører, dels af sin personlige karma, og dels af den karma, der er knyttet til de, de har valgt at samarbejde med i en forenet åndelig hensigt, og på den måde føjes der endnu en faktor til de tidligere kategorier af karmisk ansvar. Endnu senere møder mennesket karma i de tre verdener og overvinder og udligner den. Men samtidig tilføjes den karma, der er forbundet med de første årsager, der skabes i forbindelse med arbejdet som verdenstjener, til den karma, som det enkelte menneske allerede har oplevet, og dermed deltager det i selve Hierarkiets karmiske forpligtelser. Til disse stadier:

 1. Elementær gruppekarma – det primitive menneskes karma
 2. Individuel karma – hvad angår det selvbevidste udviklede menneske – karma, der er knyttet til disciplens liv
 3. Hierarkisk karma

Her skal man tilføje den velkendte gengældelsens karma, som disciplen allerede kender. Desuden skal man tilføje national og racebetinget karma, plus den retledende karma, som alle disciple skal gennemleve, når de ønsker at få adgang til en ashram for at forberede sig til indvielse.

Der findes også en belønnende karma som modpol til den gengældende. Det er en type af karma, der ofte glemmes, men der vil komme større viden om den i den kommende verdenscyklus. Menneskeheden har udlignet meget dårlig karma, og den karma, der vil blive baseret på senere årsager, vil ikke give så voldsomme virkninger, som karma fra tidligere tider. Ikke al karma er dårlig, selvom menneskeheden generelt har den opfattelse.

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 276-277

 

Karmaloven er i nutiden en stor og uafviselig kendsgerning i menneskehedens bevidsthed overalt på Jorden. Man bruger muligvis et andet navn for den, men man er bevidst om, at i nutidens begivenheder høster nationerne det, de engang såede. Den store lov – som engang var teori – er nu en bevist kendsgerning og en anerkendt faktor i menneskets tænkning. Spørgsmålet: "Hvorfor", der så ofte stilles, gør spørgsmålet om årsag og virkning særdeles aktuelt. Begrebet arv og miljø er et forsøg på at forklare de eksisterende tilstande for menneskeheden. Kvaliteter, racebetingede egenskaber, nationale temperamenter og idealer beviser, at der findes en oprindelig årsagsverden. Historiske tilstande, relationer mellem nationer, sociale tabuer, religiøse overbevisninger og tendenser kan altsammen spores tilbage til oprindelige årsager – og nogle er meget gamle. Alt det, der sker i nutidens verden, og som påvirker menneskeheden kraftigt – positive og negative ting, livsstil, civilisation, kultur, fordomme, god smag, videnskabelige opdagelser, kunstneriske udtryk og de mange måder, som menneskeheden over hele planeten udtrykker sin eksistens på – er forskellige virkninger, der på et eller andet sted, på et eller andet niveau og på et eller andet tidspunkt er skabt af mennesker – både individuelt og af store folkemasser.

Karma er derfor det, som det enkelte menneske, menneskeheden som en helhed og nationer – har indledt, udtrykt, støttet, undladt at gøre eller har gjort rigtigt gennem tiderne frem til nutiden. Nu er høsten moden og menneskeheden høster det, den såede. Og den forbereder en ny pløjning i Den Nye Tidsalders forår med efterfølgende ny såning af den udsæd, som forhåbentlig vil give en bedre høst.

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 251-252

 

… hele spørgsmålet om karma er endnu ikke korrekt forstået. Den store lov om årsag og virkning eksisterer, men et ganske specielt aspekt af den er aldrig blevet fremhævet, og menneskehedens viden om emnet karma er meget tilfældig. Karma er altid blevet sat i forbindelse med katastrofer, smertefulde konsekvenser, fejl, straf og uheldige begivenheder, både for enkeltpersoner og for gruppen. Samtidig har menneskets karakter en skønhed, der er skabt af meget af det, der udrettes. Den har den fineste kvalitet og er så positiv og uselvisk, at det negative ofte opvejes af det positive. Selvom det ikke har haft den store opmærksomhed, findes der over alt en overvægt af positiv karma med en kraft (under samme lov), der er lige så stærk, som den, der opfattes som negativ. Det omtales næsten aldrig …

Vil det være en overraskelse, hvis det påstås, at det er muligt at gribe ind i karma iflg. loven? De store love kan transcenderes. Det er ofte sket i fortiden, og det vil i stigende grad ske i fremtiden. Eksempelvis bliver tyngdeloven dagligt udlignet og transcenderet. Det sker hver gang et fly letter. Troens energi er i stand til at sætte større energier i bevægelse, og den kan både beskytte mod sygdom og hæmme den. Hele emnet om tro og dens vitale betydning og kraft er lige så lidt forstået som karmaloven.

Alice A. Bailey: Esoterisk Healing, s. 329-330

 

 

_________________________________

[1] Akasha betyder "æter" eller "primærrum" (det femte element). Akasha er det immaterielle stof, der udgør både det lufttomme rum i Universet og tomrummet mellem atomerne. Akasha er derfor den æteriske ursubstans – det første manifesterede element i solsystemet. Akasha er det oprindelige stof, der ligger til grund for alle former. Men i den senere åndsvidenskabelige litteratur bruges udtrykket udelukkende om stoffet på det øverste mentalplan, der er center for "naturens hukommelse" – den såkaldte "Akashakronik".

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6


Artikel-Skabende-meditation-06-05-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 5:6