Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Femte-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (17 af 17)


Femte år - Instruktion 2 - 21. februar-20. april - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6 (17 af 17)

Relationer – broderskab

 

"… Broderskab er et udtryk for den relation, som Planetlogos (på det kosmiske mentalplan) har til sin personlighed, når den kommer til udtryk gennem planeten med alle dens livsformer på det kosmisk fysiske plan. Relationen fokuseres gennem Sanat Kumara, der er Planetlogos' personlighedsaspekt. Sagt på en anden måde, er Planetlogos på sit eget plan det samme for Sanat Kumara, som sjælen er for menneskets personlighed på det fysiske plan i de tre verdener. Ordet 'broderskab' er derfor en utilstrækkelig betegnelse for summen af relationer og de forbindelser, der er skabt. 'Fællesskab', der ofte bruges til at udtrykke en lignende tanke, er i virkeligheden den måde, hvorpå et broderskab forsøger at gøre sin tilstedeværelse gældende. Ordene 'fællesskab med Kristus' viser, at begrebet subjektivt findes på mentalplanet, og at det på et tidspunkt vil få konkret manifestation på det fysiske plan. Det er den idé, der ligger bag ordene 'idé, ideal og idol'. De er også ansvarlige for den voksende ansvarsfølelse, der karakteriserer alle menneskers fremskridt på livets vej. Det er den grundlæggende idé, der styrer Shamballas rådskammer, og som er den motiverende impuls bag det planetariske liv. Det er også den, der karakteriserer det ideal, som Hierarkiet står for, og som virkeliggør planen. Det er denne åndelige planlægning, der resulterer i flere og flere 'former for relationer'. I nutiden tager det tilsyneladende endelig form ved at det guddommelige projekt – rigtige menneskelige relationer – konkretiseres."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 287-288

 

"I de senere år er Hierarkiet kommet menneskeheden nærmere. Tilnærmelsen, der er ansvarlig for de store frihedsbegreber, har i nyere tid fået så stor betydning for mennesker overalt. Drømmen om broderskab, om fællesskab, om verdenssamarbejde og fred, baseret på rigtige menneskelige relationer, begynder at tage form i menneskets bevidsthed. Man forestiller sig også en ny verdensreligion, en universel tro, som ganske vist har sine rødder i fortiden, men som vil afsløre en ny skønhed."

Alice A. Bailey: Kristi Tilsynekomst, s. 142-143

 

"Man skal huske, at efterhånden som menneskeheden udvikler sig, og flere og flere mennesker begynder at fungere som sjæle, begynder sjælens natur (som er relation) at virke. Menneskenes forståelse bliver større og det samme gælder deres vision. Personlighedens livssyn forsvinder, og grupperelation og gruppeinteresse erstatter den stærke personlige indre relation og interesse, der har gjort udviklingen af mennesket til det, det er: En integreret personlighed og en discipel og kandidat til indvielse. Efterhånden som flere og flere disciple når til gruppeerkendelse, vil Hierarkiet få større mulighed for at give disciplene adgang som gruppe. Det er en af årsagerne til, at det er nødvendigt at genoprette de gamle mysterier på Jorden. Og grupperelation vil komme til udtryk i de tre verdener og via disciplene i gruppelivet på det fysiske plan."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 123

 

"De to energifaktorer, som mennesket kender som liv og bevidsthed eller som livsenergi og intelligens, er de to poler i et barns natur. Opgaven, som barnet står overfor, er bevidst at udvikle det midterste eller afbalancerende aspekt, som er kærlighed eller grupperelation. Det medfører, at kundskaber erhverves i overensstemmelse med gruppens behov og interesser, og at livsenergien bevidst tilføres gruppen som helhed. Derved skabes ægte balance, og det vil ske i kraft af erkendelsen af, at tjenestevejen er en videnskabelig metode til at opnå balance."

Alice A. Bailey: Undervisning i den Nye Tidsalder, s. 102

 

"… grupper får nu adgang til indvielse på grund af en erkendt relation, som ikke er relationen mellem discipel og mester (som hidtil), men som er baseret på indviedes grupperelationer, og som findes mellem menneskehed, Hierarki og Shamballa. Det er denne åndeligt og subtilt fornemmede relation, der i nutiden kommer til udtryk på det fysiske plan i en verdensomspændende bestræbelse på at etablere rigtige menneskelige relationer."

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 389

 

"… Den ild, som disciplene i verden til sidst skal være i stand til at bruge, er ilden til viljen-til-kærlighed. Ilden er ikke det, man tror, den er. Viljen-til-kærlighed betyder kærlighed til den større helhed og evne til at gøre det, der er brug for til gruppens bedste på den rigtige måde og med kompetence i handling. Den involverer evnen til målrettet handling, der hvor behovet opstår, fordi disciplen har en langsigtet vision og ikke bliver vildledt af det kortsigtede perspektiv. Disciplen arbejder og forbereder sig til fremtiden. Evnen består med andre ord i en kærlig hensigt til at opildne hele verden med den nye idé om 'relationernes ånd', der begynder med disciplen selv, disciplens familie og nære gruppe … Det er kærlighedens ild, disciplen vil bringe … Disciplen vil overføre den ild, som brænder og fjerner alle barrierer i menneskets natur, alle skranker mellem mennesker, mellem grupper og mellem nationer. Er I indstillet på, som enkeltpersoner, som disciple og som aspiranter, at blive underkastet denne ild?"

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 793-795

 

"… Kristus og hans ophøjede brødre, og alle af endnu højere indvielsesgrad, har et helt bestemt mål, men det er et mål, der først vil vise sig tydeligt i tredje solsystem … Men det er ikke bevidsthed eller opmærksomhed, men et stadie af væren, der er forbundet med loven om offer – den lov, der styrer de stadier af væren, som stammer fra skabelsen af rigtige menneskelige relationer. Hensigten kan først blive afsløret og forstået, når det engang er en fast forankret levemåde at skabe rigtige relationer til alle 'retninger med guddommelig manifestation'.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 303

 

"Hvilken åbenbaring forsøger verdens indviede og disciple at vise menneskeheden netop nu? Hvilket aspekt af den essentielle enhed forsøger de at gøre enkel og tydelig? Noget af det mest enkle i verden er at sige … at alt liv er ét, og at der kun eksisterer enhed. Det er en enkel formulering af en ældgammel sandhed, der nu er en esoterisk talemåde. Men i bevidstheden opfattes liv endnu ikke som ét, selvom det i høj grad er sandt. Årsagen er, at liv er kærlig syntese i handling, og det ser man ikke meget af i nutiden. Der er liv i aktivitet, men kærlighed, som er baseret på erkendelsen af enhed, og som medfører, at syntese kommer til udtryk, mangler stadig. Mange er dog i stand til at se den i horisonten, for mange får et syn, der kan se lyset strømme ind. Åbenbaring vil komme, når verdens disciple og indviede kender kunsten at åbenbare."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 310-311

 

"… målene for det hierarkiske arbejde skal komme til udtryk, og naturen af den guddommelige plan skal formuleres på en måde, der gør det muligt at præsentere hensigten og målet for menneskeheden. Syntesen af de hierarkiske skabningers kæde – lige fra det mindste stofatom til selve Herren for liv – skal udarbejdes. Det skal fastslås, at alle guddommelige livsenheder har en indbyrdes relation og en indbyrdes åndelig samhørighed. Det vil efterhånden medføre skabelse af en forenet bestræbelse, der vil vise sig som sammensmeltning af fjerde og femte naturrige og etablering af et broderskab, der vil udgøre kimen til den kommende manifestation af Hierarkiet som Guds hjerte (direkte forbundet med Solens hjerte). Det er ganske vist en uklar formulering, men det er det nærmeste man kan komme den hierarkiske hensigt."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 146

 

"Temaet for den planetariske Logos’ bevidsthed er altid det store Hierarki for væren – den kæde af liv, hvor selv det mindste led er vigtigt. Og det største led har relation til det mindste via den åndelige energis elektriske vekselvirkning. Set fra nogle vigtige livs synsvinkel findes der intet andet end hierarkier, der forbinder sol med sol, stjerne med stjerne, solsystem med solsystem, planet med planet og alle planetariske liv med hinanden. Grundtonen i hver eneste planetarisk indvielse – selv den allerhøjeste – er RELATION. Man kender ikke de andre kvaliteter, der åbenbares på de andre udviklingsveje, men målet for al stræben på planeten er rigtige relationer mellem mennesker, mellem Gud og menneske, mellem alle det guddommelige livs udtryk fra det allermindste atom til uendeligheden."

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 729-730

 

 

 Skabende-meditation-Femte-år-02

Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6


Artikel-Skabende-meditation-05-02-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 2:6