Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

ÅNDELIG VEJLEDNING
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Spiritualitet-Mystik

ÅNDELIG VEJLEDNING (6 af 6)


Åndelig vejledning er et vanskeligt emne. Den er baseret på en indre, instinktiv, åndelig erkendelse af Gud og Guds plan. Denne indre reaktion udnyttes i dag af mange.

ÅNDELIG VEJLEDNING (6 af 6)

Former for vejledning

 

Åndelig-vejledning-07-Djwhal-Khul-Alice-Bailey-Mystik-Holisme

 

For at gøre hele sagen mere overskuelig og effektiv vil jeg ganske kort informere om disse kilder og uden nogen lang kommentar. Det vil give den seriøse og intelligente forsker mulighed for at forstå, at problemet er større og langt vigtigere end normalt antaget, og det kan føre til en mere omhyggelig analyse af de forskellige ”former for vejledning” og en forståelse af, hvilke mulige styrende kræfter den stakkels uvidende nybegynder kan blive offer for.

1. Vejledning eller instruktion, der kommer fra den mand eller kvinde på det fysiske plan, der vejleder den person, der som regel ubevidst, søger hjælp. Det er i det store hele en hjerneforbindelse af elektrisk art, oprettet gennem bevidst fysisk kontakt og kraftigt støttet af den kendsgerning, at nybegynderen ved nøjagtig, hvad vejlederen ville sige i enhver given situation.

2. Nybegynderens eller mystikerens indadvendte holdning bringer hele det underbevidste ”ønskeliv” op til overfladen. Da dette menneske har en forkærlighed for det mystiske og sandsynligvis normalt stræber efter godhed og det åndelige liv, antager ønskelivet form af visse umodne tendenser i retning af religiøs aktivitet og praksis. De fortolkes imidlertid som en bestemt ude fra kommende vejledning, der formuleres på en sådan måde, at de for dette menneske bliver Guds stemme.

3. Generhvervelsen af gamle åndelige aspirationer og tendenser, der stammer fra et tidligere liv eller fra tidligere inkarnationer. De er dybt begravet i personens natur, men kan bringes op til overfladen ved gruppestimulering. På den måde genaktiveres åndelige holdninger og ønsker, som ikke tidligere har vist sig i dette liv. De opleves som helt nye og enestående, og de betragtes som guddommelige befalinger, der kommer fra Gud. De har imidlertid altid været til stede (omend latent) i den indre natur, og de er resultat af en ældgammel stræben eller hældning mod guddommelighed − en tendens, der ligger dybt i ethvert medlem af menneskeheden. Det er den fortabte søn, der taler med sig selv og siger: ”Jeg vil stå op og gå” − et afgørende øjeblik, som Kristus på en smuk og enestående måde gør det klart i lignelsen.

4. Den opfattede ”vejledning” kan også slet og ret skyldes en sensitivitet over for stemmer, befalinger og velmente appeller fra gode sjæle, der er på vej tilbage til inkarnation. Menneskehedens åndelige dilemma i dag får mange fremskredne sjæle til hurtigt at vende tilbage til livet på det fysiske plan. Mens de svæver på grænsen til det ydre liv og venter på at blive genfødt, kontaktes de ofte subjektivt og ubevidst af inkarnerede mennesker − navnlig om natten når bevidstheden er ude af det fysiske legeme. Det de siger (ofte godt men som regel ligegyldigt og somme tider temmelig uklogt), huskes i de bevidste, vågne timer og fortolkes af begynderen som Guds stemme, der giver vejledning.

5. Vejledningen kan også være af en astral, emotionel natur, og er da et resultat af de kontakter, aspiranten (fast i sin stræben men svag i sin mentale polarisering) har skabt på astralplanet. Disse kontakter indbefatter så mange muligheder, at jeg ikke kan komme nærmere ind på dem her. De er alle præget af blændværk, og mange velmenende ledere af grupper og organisationer henter inspiration fra disse kilder. De indeholder imidlertid ingen sand og eviggyldig, guddommelig vejledning. De kan være ganske harmløse, rare, venlige og velmenende − de kan give næring til den emotionelle natur, fremkalde hysteri eller aspiration, de kan udvikle ambitiøse tendenser i deres offer og føre det ud på illusionens afveje. Men de er ikke Guds stemme eller stemmen fra et medlem af Hierarkiet, og de er heller ikke mere guddommelige end en hvilken som helst almindelig lærers stemme på det fysiske plan nødvendigvis er guddommelig.

6. Den erkendte vejledning kan også være resultatet af, at et menneske telepatisk ”stiller ind” på en andens eller andres tanker. Dette sker ofte for de mere intelligente typer, og de, der er mentalt fokuseret. Det er en form for direkte, men ubevidst telepati. Vejledningen kommer således fra andres tanker eller fra en fokuseret gruppetænkning hos en åndelig gruppe, som den pågældende bevidst eller ubevidst kan være beslægtet med. Vejledningen kan gives bevidst eller ubevidst og kan være af en god, dårlig eller irrelevant kvalitet.

7. Den mentale såvel som den astrale verden er fuld af tankeformer, og de kan kontaktes af mennesket og fortolkes som vejledning. Disse tankeformer kan af og til benyttes af menneskehedens ledere til at hjælpe og styre menneskeheden. De kan også anvendes af uønskede væsener og kræfter. Derfor kan de være meget nyttige, men når de af et menneske fortolkes som guddommelig vejledning og ufejlbarlig ledelse (der kræver blind og ubetinget lydighed), bliver de en trussel for sjælens handlefrihed og har ingen virkelig værdi.

8. Vejledning kan således komme fra alle typer af inkarnerede og diskarnerede mennesker med en karakter, der rækker fra det meget gode til det meget dårlige. Det kan være en hjælp, som sande indviede og mestre, gennem deres arbejdende disciple og aspiranter, tilbyder til de mentale og astrale aktiviteter, der udføres af intelligente mænd og kvinder, inklusive det følelsesbetonede og egoistiske menneske. Man bør huske, at en sand indviet eller discipel aldrig forsøger at styre et andet menneske, eller fortæller det, hvad det skal gøre i form af en direkte befaling. Men mange mennesker ”stiller ind” på den undervisning, der gives disciple af øvede tænkere, eller de opfatter telepatisk de kraftfulde tankeformer, der skabes af verdens tænkere eller medlemmer af Hierarkiet. Heraf kommer de mange eksempler på misfortolkning af såkaldt registreret vejledning. Mennesker tilegner sig somme tider det, der er tiltænkt en gruppe, eller et stikord, som en mester giver en discipel.

9. Vejledning kommer også fra et menneskes egen magtfulde, integrerede personlighed, men ofte forstår det ikke, hvor vejledningen kommer fra. Personlighedens ambitioner, begær eller stolte hensigter kan arbejde sig ned fra mentallegemet og blive overført til hjernen, og dog kan mennesket i denne hjernebevidsthed opfatte dem som noget, der kommer fra en eller anden ydre kilde. Imidlertid responderer det fysiske menneske hele tiden på ordrer og impulser fra sin egen personlighed. Dette sker ofte for tre slags mennesker:

  • De, hvis sjæl eller personlighed er på sjette stråle.
  • De, der gennem overstimulering af solar plexus har åbnet sig for astralplanets blændværk.
  • De, der af en eller anden grund er modtagelige over for Fisketidsalderens aftagende energi.

10. Vejledning kan, som I ved, komme fra et menneskes egen sjæl, når det gennem meditation, disciplin og tjenestearbejde har skabt en kontakt, og der således er en direkte kommunikationskanal fra sjæl til hjerne via tænkeevnen. Er denne kanal klar og direkte, er der tale om sand guddommelig vejledning, der kommer fra den indre guddom. Den kan imidlertid blive fordrejet og misfortolket, hvis tænkeevnen ikke er udviklet, karakteren endnu ikke er forædlet, og mennesket ikke er fri af dominerende indflydelse fra personligheden. Tænkeevnen må udnytte meddelelserne eller vejledningen på den rigtige måde. Hvor opfattelsen af den indre guddommelige stemme er sand og ægte, da – og kun da – er vejledningen ufejlbarlig, og den indre Guds stemme kan tale tydeligt med sit redskab − mennesket på det fysiske plan.

11. Når denne sidstnævnte form for vejledning er etableret, stabiliseret, plejet, udviklet og forstået, bliver andre former for åndelig vejledning mulig. Årsagen er, at den vil passere igennem eller blive underkastet de værdinormer, som sjælen i sig selv udgør. Sjælens bevidsthed er en del af en altomfattende bevidsthed. Erkendelsen af sjælens bevidsthed er en gradvis og fremadskridende proces, når der er tale om mennesket på det fysiske plan. Hjernecellerne må vækkes langsomt, og der må udvikles en evne til at fortolke impulserne korrekt. Når et menneske for eksempel bliver bevidst om Guds plan, vil det måske tro, at denne plan bliver meddelt af en mester eller et medlem af Hierarkiet − eller måske vil det betragte sin viden som noget, der overføres gennem dets egen direkte kontakt med en tankeform af planen. Men hvis denne viden modtages og fortolkes på den helt rigtige måde, vil det forstå, at det simpelthen erkender det, som sjælen automatisk ved, fordi den er et aspekt af den universelle sjæl og en integreret del af det planetariske Hierarki.

Der findes andre kilder til vejledning, inspiration og åbenbaring, men de ovenstående må være tilstrækkelige i relation for de psykologiske formål i det aktuelle studie.

 

Åndelig-vejledning-08-Djwhal-Khul-Alice-Bailey-Mystik-Holisme

Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Download-fil: ÅNDELIG VEJLEDNING - Alice A. Bailey


Artikel-Åndelig-vejledning-Alice-Bailey-Esoterisk-visdom
Læsefil med vendbare sider: ÅNDELIG VEJLEDNING