Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV (6 af 7)


Meditation er den skabende faktor på Jorden, men meditation er ikke forbeholdt det enkelte menneske. Hierarkiets mestre virkeliggør deres hensigt via meditation.

MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV (6 af 7)

De syv kilder

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-15

 

Planetlogos

 

Planetlogos – ”den tavse vogter” − der tænkte, visualiserede og intonerede sin plan dengang han skabte Jorden, og som han nu opretholder via sin tænkning, er den samlede bevidsthed bag hele den manifesterede planet.

 

De reflekterende lys

 

De reflekterende lys er navnet på en række skabninger, som er den højere korrespondance til Nirmanakayaerne (forklares senere). De er ansvarlige for at tiltrække de ekstraplanetariske avatarer, som er nævnt tidligere, og som Planetlogos har brug for til at fremme hensigten med planetens evolution. De har samme funktion i forhold til Shamballa, som Nirmanakayaerne har til Hierarkiet. De kanaliserer kosmisk skabende energi, der er nødvendig i planerne for skabelse af planeten. Energierne stilles til rådighed for Shamballa. De er Planetlogos’ hjælpere, og de udfører hans vilje og hensigt i overensstemmelse med formålet på det kosmiske mentalplan. Det er skabninger, som i deres bevidsthed fastholder det ultimative resultat af den guddommelige vilje til det gode. De har alle taget 8. og 9. indvielse.

 

Shamballa

 

Shamballa er planetens hovedcenter med dets liv og fokus i Sanat Kumaras rådskammer. Sanat Kumara er personificeringen af Planetlogos – dvs. den, der repræsenterer og legemliggør den guddommelige vilje – og Sanat Kumaras bevidsthedsfokus er på det logoiske plan. I Shamballa er Planetlogos’ hensigt kendt og legemliggjort. Her er den planetariske karma og de fremtidige virkninger af den også kendt. Karmaen styres af fire såkaldte Lipikaer eller Maharajaer, som er en betegnelse på fire store skabninger, som har ansvaret for alle karmiske forhold på Jorden. Det store livshjul med de opstigende og nedstigende civilisationer dirigeres herfra. Det sker via Shamballas skabende meditation, der opfanges af Nirmanakayaerne og videreformidles til Hierarkiet og menneskeheden.

Sanat Kumara samarbejder med ophøjede skabninger, der kaldes ”de seks aktivitetsbuddhaer”, hvoraf tre er aktive ad gangen. De udtrykker de tre guddommelige aspekter og rummer i sig selve essensen af 3. stråle for aktiv intelligens. De udgør planetens hovedcenter sammen med Sanat Kumara, og de transmitterer hver især en af de syv stråler, der kommer fra en af de syv hellige planeter. De kanaliserer energierne videre ned i planetens system. Aktivitetens Buddhaer har ansvaret for inspirationen til Nirmanakayaerne. Shamballas bevidsthedsfokus er på det monadiske plan.

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-16

Nirmanakayaerne

 

Nirmanakayaerne består af medlemmer fra Hierarkiet, men de er ikke fysisk inkarnerede. Deres primære forbindelse er til de tre aktivitetsbuddhaer. De arbejder under de tre aktivitetsbuddhaers skabende inspiration. De skaber selv en strøm af inspiration − et energifyldt lyshav − som fra det atmiske plan stilles til disposition for Hierarkiet. En del af energien stimulerer den nye verdenstjenergruppes skabende arbejde og evner.

Nirmanakayaerne opbygger et enormt energireservoir, som farves af kvaliteterne fra de syv stråler. Medlemmer af gruppen er i bevidst kontakt med solsystemets stråleherrer (de syv hellige planeter), der overfører deres strålekvaliteter til Shamballa og derfra videre til Nirmanakayaerne, som overfører dem til Hierarkiet.

Nirmanakayaerne opfanger også de invokative strømme fra Hierarkiet og ”transformerer dem til musikalske former, som behager øret hos den, der bor i de højeste riger” (dvs. Planetlogos). De overfører derefter svaret fra Planetlogos til Shamballa. En af opgaverne består i at afgøre, hvilke hierarkiske anmodninger, der kan imødekommes i forhold til de karmiske muligheder. De skal desuden videresende svar fra Shamballa til Hierarkiet, for de er i permanent kontakt med Shamballas rådskammer. På samme måde som Hierarkiet udfører sine planer via den nye verdenstjenergruppe, udfører Shamballa sine planer gennem Nirmanakayaerne. Hovedparten af Nirmanakayaerne har taget 6. og 7. indvielse.

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-17

Hierarkiet

 

Hierarkiet og de hierarkiske ashramer, der udgør planetens hjertecenter, mediterer over det aspekt af den guddommelige plan, der står over for umiddelbar implementering. De får som sagt deres impulser fra Shamballa via Nirmanakayaerne − bort set fra ved Wesak-ceremonien, hvor Buddha overfører energien. Den tibetanske mester Djwhal Khul fortæller, at Buddha under Wesak-ceremonien fungerer som et brændpunkt eller fordeler af inspirationen. Bag sig har han hele inspirationskraften fra Aktivitetens Buddhaer.

Hierarkiet legemliggør og udtrykker den guddommelige viljes kærlighedsaspekt. De skjuler, dirigerer og kontrollerer loven om tiltrækning (magnetisme) – den motiverende energi (kærligheden), der trækker evolutionsloven ind i aktivitet i de tre verdener − den fysiske, astrale og mentale. Hierarkiet nedtrapper energien til den nye verdenstjenergruppe, men er også modtagere af de invokative kraftstrømme, som gruppen udsender.

Disciplen bliver efterhånden opmærksom på de meditative cyklusser (fuldmåne/nymåne), som den primære hierarkiske ashram udfører under ledelse af Kristus. En enkelt ashram kan som gruppe kontakte Nirmanakayaerne. Hele Hierarkiet kan som gruppe kontakte Shamballa. De tre primære departementer – 1., 2. og 3. departement − er fokuseret på det atmiske plan, og de øvrige ashramer er fokuseret på det buddhiske plan.

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-18

Den nye verdenstjenergruppe

 

Den nye verdenstjenergruppe, der udgør planetens pandecenter, er ved at blive et centralt fokus i den planetariske meditation. Verdenstjenergruppens meditation udføres ikke altid efter esoteriske regler, men ofte gennem dyb refleksion over menneskehedens problemer. Det udføres bl.a. af mennesker inden for politik, videnskab, økonomi osv. Den del af verdenstjenergruppen, der arbejder i samfundslivet, støttes af de esoterikere, der bl.a. arbejder via fuldmånemeditationerne.

Verdenstjenergruppen er en refleksion af Nirmanakayaernes arbejde. De er menneskehedens kontemplative arbejdere. Verdenstjenergruppens arbejde blev kolossalt styrket, da Hierarkiet offentliggjorde Den Store Invokation. Tidligere blev der anvendt en svag og ufokuseret bøn af menneskeheden uden særlig stor evne til at erkende de åndelige svar. Nu udføres der et målrettet arbejde med stor evne til at registrere og formidle de hierarkiske indtryk. Målet for verdenstjenergruppen er skabelsen af en ny civilisation og verdensorden.

Verdenstjenergruppen inspirerer de videnskabelige tænkere i verden, de intelligente kvinder og mænd, de abstrakte tænkere, der arbejder på mentalplanet og mennesker, der har kærlighed til deres medmennesker. Det er en gruppe af højtuddannede tænkere, som også kaldes for intelligentsiaen. Gruppen dominerer udviklingen i samfundslivet, og den har mange ledende poster inden for f.eks. politik, religion og videnskab. De videnskabelige tænkere når via undervisning og medierne ud til de mange følelsesmæssige idealister, som reagerer på den gode vilje og gerne vil gøre en indsats for det samfund, de er en del af.

Grupperne under verdenstjenerne er ikke direkte åbne for åndelige indtryk, men den intelligente formulering af problemstillingerne appellerer til dem, og de udgør den aktive og skabende gruppe, der inspirerer den syvende gruppe – menneskeheden.

 

Meditation-i-globalt-perspektiv-19 

Menneskeheden

 

Menneskeheden udgør planetens halscenter. Mennesker overalt på Jorden befinder sig i en ubevidst meditativ tilstand. Næsten alle drømmer om og kæmper for en bedre tilværelse for sig selv og deres familie. De vil – efterhånden som deres begær mættes – rette opmærksomheden mod større formål, og på et tidspunkt tilslutter flere og flere sig de ovenstående grupper.

Opstillingen er et forsøg på at anskueliggøre, at meditation er den vigtigste skabende kraft på planeten, og den er ansvarlig for alle udviklingsprocesserne på Jorden.

Artikel-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen
Download-fil: MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV - Kenneth Sørensen


Artikel-Meditation-i-globalt-perspektiv-Kenneth-Sørensen
Læsefil med vendbare sider: MEDITATION I GLOBALT PERSPEKTIV