Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

CLAIRVOYANCE
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater

CLAIRVOYANCE (4 af 10)


Når man er overbevist om clairvoyancens kraft, er der første spørgsmål: Hvordan kan evnen udvikles? Der er mange teknikker, men der er faktisk kun én, der med sikkerhed kan anbefales.

CLAIRVOYANCE (4 af 10)

3. kapitel

Almindelig clairvoyance

Partiel

 

Erfaringerne fra utrænede clairvoyante oplevelser – og det er værd at huske, at gruppen omfatter stort set alle clairvoyante i Vesten undtagen nogle få – vil som regel være meget langt fra det, der er forklaret i 2. kapitel. Utrænede clairvoyante vil opleve begrænsninger på mange forskellige måder – i grad, i forskellighed, i udholdenhed og fremfor alt i præcision.

Eksempelvis kan et menneskes clairvoyance være permanent, men samtidig meget partiel, for måske dækker den kun en eller to grupper af de fænomener, der kan iagttages. Den clairvoyante vil opdage, at evnen blot er et isoleret fragment af den højere synssans, der tilsyneladende fungerer uafhængigt af andre synsevner, som normalt følger med fragmentet eller endda gå forud for udviklingen af det. Eksempelvis kan et menneske hele sit liv have evnen til at se den atomare æter og atomart astralstof, og det kan studere atomernes struktur – både i mørke og i lys – mens de gennemtrænger alt andet. Og alligevel har mennesket kun sjældent set enheder, der har legemer, som består af langt tydeligere lavere æter eller endda af tættere astrale stof. Og evnen til permanent at se dem mangler også. Mennesket opdager simpelthen, at det har en speciel evne, uden at der tilsyneladende er nogen årsag, der kan forklare den, eller uden at evnen har nogen forbindelse til noget som helst andet. Og udover at evnen afslører eksistensen af de atomare eksistensplaner og viser deres organisering, er det vanskeligt at se, hvilken nytte mennesket har af evnen i øjeblikket. Men evnen er der, og den er et løfte om større ting, der vil komme. Den antyder, at der findes flere evner, der venter på at blive udviklet.

Der findes mange lignende tilfælde. Dermed menes der ikke lignende i form af besiddelsen af den specielle synsevne, for den er unik. Der menes udvikling af et begrænset fragment af astralplanets og det æteriske plans fulde og klare syn. I ni af ti tilfælde vil en partiel clairvoyance imidlertid samtidig mangle præcision – dvs. at der vil være en hel del tågede indtryk og forklaringer, i modsætning til det trænede menneskes klare definition og sikkerhed. Der findes eksempler på mennesker med partiel clairvoyance overalt – særlig blandt mennesker, der kalder sig ”terapeuter”.

En anden type er de mennesker, der kun er midlertidigt clairvoyante og kun under bestemte forhold. Den form for clairvoyance findes i mange varianter. Nogle er ikke i stand til at bruge deres clairvoyance, når de ønsker det. Nogle er afhængige af særlige forhold, mens evnen hos andre opstår sporadisk uafhængigt af omgivelserne. Desuden findes der tilfælde, hvor evnen kun viser sig en enkelt eller to gange i løbet af livet.

Til den første af de mange varianter hører de mennesker, der kun er clairvoyante, når de er i mesmerisk trance, og som ikke er i stand til at se eller høre noget, når de ikke er i trance. De kan nogle gange nå op til store højder af indsigt og være usædvanligt nøjagtige i deres iagttagelser, men når det er tilfældet, er de som regel i gang med en træning, selv om de endnu ikke kan befri sig for det fysiske livs blytunge vægt uden hjælp.

I den samme gruppe kan man anbringe mennesker, der kun opnår et kortvarigt syn under indflydelse af narkotiske stoffer eller ved at udføre bestemte ceremonier. Når man deltager i ceremonier, hypnotiserer man ofte sig selv ved hjælp af rytmiske gentagelser, og på den måde kan man opnå en begrænset tilstand af clairvoyance – men som regel bringer man bare sig selv i en passiv tilstand, hvor et astralt væsen kan besætte kroppen og bruge ejeren som talerør. Og nogle gange er det ikke hensigten med deltagelse i ceremonierne, at ritualerne skal påvirke deltageren selv, men at de skal tilkalde en af astralplanets beboere, som giver de oplysninger, der ønskes. Men det er metoder, der hører under sort magi og ikke under clairvoyance. Både narkotiske stoffer og ceremonier er metoder, der ubetinget frarådes enhver, der ønsker at opnå højere clairvoyance. Clairvoyance skal aldrig bruges til personlige fremskridt, men altid til gavn for andre. En medicinmand eller en heksedoktor og nogle shamaner er gode eksempler på de typer, der advares imod.

De mennesker, der kun af og til har en partiel clairvoyant evne og uden at de selv har ønsket det, er ofte overspændte eller stærkt nervøse. I deres tilfælde kan det være et symptom på en sygdom. Deres metafysiske evne afslører, at det fysiske legeme er tilstrækkeligt svækket til, at det ikke længere udgør en forhindring for, at et æterisk eller astralt syn pludselig kan trænge igennem. Et ekstremt eksempel fra denne gruppe er et menneske, der drikker sig til en tilstand af delirium tremens[1]. Det er en tilstand af fysisk sammenbrud og upassende psykisk eksitation,[2] der opstår med den uhyggelige tilstand. I tilstanden er mennesket i stand til at se nogle af de stærkt frastødende elementaler og andre enheder, som alkoholikeren har samlet omkring sig i løbet af den lange og nedværdigende eftergivenhed over for karaktersvagheden. Der findes imidlertid andre tilfælde, hvor synsevnen har vist sig og er forsvundet igen uden nogen umiddelbar relation til det fysiske helbred – men det er sandsynligt, at der også hos disse mennesker kan iagttages en forandring i æterlegemets tilstand.

Den gruppe, der kun har oplevet ét enkelt tilfælde af clairvoyance i hele deres liv, er meget vanskelig at klassificere på grund af de store forskelle i omstændighederne. For manges vedkommende opstod oplevelsen i et ophøjet øjeblik i livet, hvor det er forståeligt, at evnen har haft mulighed for at bryde igennem til hjernebevidstheden, og det er på en måde tilstrækkeligt til at forklare, hvorfor det skete.

For en anden gruppe består det ene tilfælde af clairvoyance i, at man pludselig ser en skikkelse. Som regel er det af en ven eller slægtning i dødsøjeblikket. Her er der to muligheder, og i begge er det den døendes stærke ønske, der er drivkraften. Kraften kan gøre det muligt for den døende at materialisere sig et kort øjeblik, og hvis det sker, er der naturligvis ikke behov for clairvoyance. Men det er mere sandsynligt, at personen i dødsøjeblikket påvirker modtageren mesmerisk, og det medfører, at de fysiske sanser kortvarigt sløves og de højere stimuleres. I begge tilfælde er synet et resultat af et stærkt ønske i selve situationen, og det gentager sig ikke, simpelthen fordi de nødvendige forhold ikke opstår igen.

Der er imidlertid stadig en lang række tilfælde, som ikke kan kategoriseres i de nævnte grupper, og i enkelte tilfælde, er der uden tvivl tale om clairvoyance. Men de opstår f.eks. i en situation, der er helt almindelig og dagligdags, og derfor betragtes de som uvæsentlige. Det er årsagen til, at det kun er muligt at opstille hypoteser. De forhold, der betinger dem, ligger sandsynligvis ikke på det fysiske plan, og derfor vil en speciel undersøgelse af hvert enkelt tilfælde være nødvendig, hvis man skal udtale sig med rimelig sikkerhed om årsagerne til dem. I nogle tilfælde ser det dog ud til, at en astral beboer har forsøgt at overbringe en meddelelse, men at det kun lykkedes at bevidstgøre en uvæsentlig detalje i modtagerens bevidsthed, for den vigtige del af meddelelsen, kom overhovedet ikke igennem til modtagerens bevidsthed.

Når man undersøger clairvoyante fænomener, vil man møde alle de nævnte typer og mange flere. Der vil temmelig sikkert også være et antal tilfælde, der skyldes hallucinationer. De skal naturligvis omhyggeligt fjernes fra listen over eksemplerne. Når man studerer emnet, skal man have et uudtømmeligt forråd af tålmodighed, som desuden skal kombineres med flid og engagement. Og hvis man fortsætter længe nok, vil man i tågerne begynde at skimte orden bag det tilsyneladende kaos. Lidt efter lidt vil man få begreb om de større lovmæssigheder, som styrer hele evolutionen.

Det vil hjælpe den studerende meget i arbejdet, hvis den rækkefølge, der lige er beskrevet, følges – dvs. at man først gør sig den ulejlighed så grundigt som muligt at sætte sig ind i de virkelige fakta vedr. de eksistensplaner, som den almindelige clairvoyance beskæftiger sig med. Det er vigtigt at lære, hvad der i virkeligheden er at se med astralt og æterisk syn, men man skal også kende de begrænsninger, der findes, for så vil man få en målestok, der gør det muligt at vurdere de tilfælde, der iagttages. Alle eksempler på partielt clairvoyant syn passer nødvendigvis ind i en niche i den store helhed, og derfor vil den studerende – efterhånden som omridset af planen opbygges i hovedet – finde ud af, at det er forholdsvis let (med nogen øvelse) at klassificere de tilfælde, der studeres.

Der er ikke sagt noget om de endnu mere fantastiske muligheder, der åbenbares ved hjælp af clairvoyance på mentalplanet, og det er heller ikke nødvendigt at sige ret meget. Det er helt usandsynligt, at forskeren nogen sinde vil møde eksempler på mental clairvoyance, undtagen hos elever, der er grundigt trænede i de mest avancerede esoteriske skoler, og for dem lukker den mentale clairvoyance op til en ny verden, der er langt større end alle de verdener, der ligger under den. Det er en verden, der rummer alt, hvad man kan forestille sig af den mest fantastiske herlighed og stråleglans. En detaljeret beskrivelse af mentalplanet er skrevet og udgivet som bog[3], og den anbefales derfor til interesserede studerende.

Alt, hvad mentalplanet har at give, er inden for den veltrænede elevs rækkevidde – eller i det mindste alt det, som den veltrænede kan assimilere i sin bevidsthed. Men for det utrænede clairvoyante menneske er det i bedste fald kun akkurat muligt at nå op til mentalplanet. Det er engang sket i mesmerisk trance, men det var et yderst sjældent tilfælde. Det kræver næsten overmenneskelige kvalifikationer i retning af ophøjet åndelig stræben og absolut renhed i tanke og motiv – både fra den modtagende og den udøvende parts side.

En clairvoyance på det høje niveau – og i endnu højere grad den clairvoyance, der hører til det bevidsthedsplan, der ligger lige ovenover – er der god grund til at kalde åndeligt syn. Mentalplanets himmelske verden, som den mentale clairvoyance giver adgang til, findes alle vegne omkring ethvert menneske her og nu, og derfor passer evnen alligevel til den almindelige clairvoyance, selv om det vil være nødvendigt at omtale den igen, når clairvoyance i rum skal behandles.

 

 

_________________________________

[1] Delirium tremens, som på dansk kaldes ”drankergalskab”, er en tilstand, der kan ramme alkoholikere. Den kommer til udtryk som svingende bevidsthed, tidvis uklarhed og synshallucinationer.

[2] En energitilstand med større energi end grundtilstanden kaldes en eksiteret eller anslået tilstand.

[3] C.W. Leadbeater: Mentalplanet kan frit downloades: MENTALPLANET

_________________________________

Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
Download-fil: CLAIRVOYANCE - C.W. Leadbeater


Artikel-Clairvoyance-e-bog-C-W-Leadbeater
Læsefil med vendbare sider: CLAIRVOYANCE