Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Skabende-meditation-Sjette-år

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (7 af 11)


Sjette år - Instruktion 6 - 21. oktober-20. december - Instruktion og vejledning i skabende meditation.

SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6 (7 af 11)

Loven om og sfæren for udstråling

 

Loven om udstråling

Loven er den ydre virkning, der skabes af alle former i alle naturriger, når deres indre aktivitet har nået et vibrationsniveau, der medfører, at formens omsluttende vægge ikke længere virker som et fængsel, men lader den subjektive essens slippe ud. Det markerer et bestemt trin i evolutionsprocessen, og det gælder både det stofatom, som kemikere og fysikere beskæftiger sig med i relation til grundstofferne, og formerne i planteriget, dyreriget, menneskeriget og desuden i det guddommelige rige.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 970

 

Sfæren for udstråling

"Sfæren for udstråling" bestemmer naturligvis centrenes indflydelsesradius eller den udadgående vibrations virkning, efterhånden som centrene langsomt og gradvis aktiveres. Centrene med deres vibrationer er i virkeligheden det, som skaber den såkaldte aura hos et menneske, selvom auraen ofte forveksles med sundhedsauraen (æterlegemet).

"Sfæren for udstråling" er en kraftfuld faktor i tjenestearbejdet, og disciplen skal øge sin renhed og indflydelse på denne faktor. Der findes et esoterisk udsagn i Det Nye Testamente, der lyder: "Ja – man bar endog de syge ud på gaderne og lagde dem på bårer og senge, for at, når Peter kom gående i det mindste hans skygge kunne falde på nogen af dem".[1] Hans aura havde en kvalitet, der gav en positiv virkning, hvor som helst og når som helst den kom i kontakt med mennesker. Kristi havde fuld kontrol over sin aura, og "han vidste, når kraft strømmede fra ham". Han vidste med andre ord, at helbredende energier blev sendt via et af hans centre til et nødlidende menneske eller grupper af mennesker. Det er også gruppens aura, dens tiltrækningskraft og stabilitet, som holder en gruppe sammen, og som fastholder tilhørernes opmærksomhed. Det er også auraen, der giver et menneske betydning afhængig af den måde, det nærmer sig sine medmennesker på. "Sfæren for stråling" er let at betragte for mennesker, der er i stand til at "se" og som kan studere virkningen af udstrålingen på andre mennesker. Et følelsespræget menneske, der primært fungerer via et overstimuleret og ukontrolleret solar plexus center, kan ødelægge et hjem eller en gruppe. Det nævnes som et eksempel. Et lysende og skabende menneske, der bevidst benytter hjerte- eller halscentret, kan være årsag til inspiration for hundredvis af mennesker. Det fortjener eftertanke. Man skal imidlertid huske, at centrene aktiveres ved at forædle gode egenskaber og ikke ved at meditere på centrene eller ved at fokusere sin koncentration mod dem. De får automatisk den nødvendige udstrålende egenskab ved rigtig levemåde, intelligent tænkning og kærlig handling.

Alice A. Bailey: Telepati, s. 161-162

 

Der er behov for at tænke nærmere over emnet om indflydelsessfærer. Det er nært forbundet med emnet om auraen og dens omkreds. Det omhandler "lyden" fra disciplens liv og fra naturen og kvaliteten i de udstrålinger, der udgår fra livsholdningen. Emnet har også tilknytning til temaet om retning og om et åndeligt grundsyn og de magnetiske virkninger fra integreringen af sjæl og personlighed. Der er tendens til at betragte problematikken vedr. udstråling og magnetisk påvirkning fra en ensidig synsvinkel. Det gælder specielt den discipel, der iagttager, hvordan udstrålingen og magnetismen virker på de mennesker, disciplen er i kontakt med. Der findes en anden synsvinkel. De egenskaber, der udvikles automatisk, ligger bag temaet om karma, og de tiltrækker det til disciplen, der både kan blokere og hjælpe. Disciplens aura – der er en kombination af udstrålinger, energier og organiserede kræfter – kan frastøde det positive og tiltrække det negative og omvendt. Auraen kan være afgørende for tendensen via de mennesker, disciplen har kontakt med i sit liv, og via de relationer der opbygges. Auraen er en af de vigtigste faktorer, når der foretages valg.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II s. 590

 

Det er vigtigt at skelne mellem astrallegemet og mentallegemet og det, de udstråler. De såkaldte legemer er substantielle af natur. Auraen er udpræget udstrålende og udgår fra ethvert substantielt legeme i alle retninger. Det er et faktum, som man meget omhyggeligt skal notere sig.

Alice A. Bailey: Telepati, s. 96

 

Studiet af esoterisk psykologi kræver en forståelse af sjælens natur og sjælens udvikling mod fuldkommenhed. Det kræver en intelligent formulering af lovene for sjælens udvikling, af de metoder, der blad for blad færdigudvikler lotusblomsten og af lotusblomstens tredobbelte natur. Det vil i sidste instans medføre, at mennesket forstår den sande betydning af kraft og af energiens to aspekter – indre vibration og ydre udstråling. Det betyder, at alle fremskredne studerende vil samle opmærksomheden om centrene – i dette tilfælde ikke de fysiske centre på de æteriske niveauer, men de psykiske centre som f.eks. sjælen i kausallegemet og sjælegrupper.

Senere vil man få større indsigt i bevidstheders gensidige påvirkning på det fysiske plan. Det er en viden, der vil blive brugt videnskabeligt til at skabe bestemte resultater i forbindelse med gruppers udvikling, og på den måde vil nogle af verdens problemer blive løst. Endelig vil man studere lovene om ild, udforske den esoteriske natur af varme, af udstråling og af flammer for at få en forståelse af, hvordan én ild kan påvirke en anden ild, og hvordan udstråling fra én bevidsthedssfære påvirker en anden. Gradvis vil det blive afsløret, hvordan bevidstheden vækkes på de forskellige planer gennem påvirkning og stimulering af ilden i kausallegemet.

Som et resultat af erhvervsstudier, af effektivitet i forretningslivet og af menneskets placering i brancher og professioner er hele spørgsmålet langsomt – ganske langsomt – ved at tone frem i menneskets tænkning (selvom det kun er få, der er opmærksomme på det). Mennesket omtales og opfattes som en potentiel ressource, og det er et skridt i den rigtige retning.

Alice A. Bailey: Kosmisk Ild, s. 521-522

 

… Mennesket er tilbøjelig til at betragte magnetisk kraft som tegn på kærlighed. Den er i virkeligheden tegn på udstråling af kærlighed, når den er forædlet og blevet styrket af 1. stråle energi. Det er en blanding … af kærlighed og vilje, der skaber udstråling.

Alice A. Bailey: Strålerne og Indvielserne, s. 381

 

Udstråling, magnetisme, invokation og evokation er fire aspekter af en dualistisk helhed, som skal udvikles af den, der tjener.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 459

 

… hele spørgsmålet om udstråling og magnetisme begynder at gøre sig gældende allerede ved etablering af en hierarkisk arbejdsmetode. Når der er opnået en bevidst relation mellem hoved- og hjertecenter, bliver disciplen magnetisk åndelig set, og udstrålingen begynder at gøre sig gældende. Gradvis viser magnetismen og udstrålingen sig i disciplens omgivelser og vækker respons hos andre. Men ikke alene det, for denne magnetisk-udstrålende vibration tiltrækker også mesterens opmærksomhed, og disciplen finder ashramen ved hjælp af udstrålingen fra sin egen aktivitet, der er beslægtet med ashramens udstråling.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 615

 

Når man studerer "sfæren for udstråling" fra de tre store centre, er det interessant at bemærke, at på nuværende tidspunkt og i den aktuelle verdenscyklus har Hierarkiet den kraftigste udstråling og den mest omfattende indflydelsessfære. Bortset fra at "give liv" til alle former på og i planeten er Shamballas indflydelse og udstråling bevidst begrænset, indtil den tid kommer, hvor Hierarkiet og menneskeheden kan respondere konstruktivt …

… Det center, der kaldes menneskeheden, har endnu ikke den rigtige udstråling på grund mangelfuld udvikling. Indflydelsessfæren er derfor relativt begrænset, selvom menneskeheden er begyndt at arbejde udadrettet, f.eks. i retning af rigerne under det menneskelige, og at tiltrække sjælenes rige mere intensivt end tidligere. Hierarkiet har imidlertid ingen indre begrænsninger som den, Shamballa med vilje har pålagt sig selv, eller som menneskeheden ubevidst har pålagt sig. Enhver blokering af Hierarkiets udstråling (hvis det udtryk kan bruges) kommer fra de former, som Hierarkiet forsøger at påvirke med sin udstråling, men den udadrettede påvirkning af den centrale triangel fra Hierarkiet er unik og omfattende.

Alice A. Bailey: Telepati, s. 173-174

 

Hierarkiets arbejde eller udstrålende aktivitet virker i nutiden mere kraftigt end på noget andet tidspunkt i menneskehedens historie.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, II, s. 449

 

Enhver ashram udstråler en primær kvalitet afhængig af den stråle, ashramens mester er i besiddelse af. På samme måde udstråler Hierarkiet kvaliteten af det andet guddommelige aspekt …

Mesterens aura (der er afgørende for hele ashramens aura) har tre vigtige udstrålinger i relation til disciplens modtagelighed:

  1. Udstrålingen, der udgår fra de højere niveauer af mentalplanet eller fra det laveste aspekt af den åndelige triade. Styrken i udstrålingen og omfanget af indflydelsessfæren vil være betinget af mesterens grad af åndelig relation til "Guds sind" …
  2. Udstrålingen, der udgår fra det buddhiske plan eller fra intuitionen. Det er udtryk for mesterens kærlighedsnatur og det, som gør det muligt for ham at stå i forbindelse med "Guds hjerte" …
  3. Udstrålingen, der udgår fra det atmiske niveau eller den åndelige triades viljesaspekt. Det er det udstrålende udtryk for mesterens evne til at træde ind i Shamballas rådskammer, til at registrere "Guds hensigt" og til at arbejde med den plan, som i enhver cyklus er et udtryk for den guddommelige vilje. Aspektet af mesterens udstrålende aktivitet er af så høj en kvalitet, at kun fremskredne disciple, der er under indvielse, kan registrere det …

Mesterens trefoldige udstråling, der er et udtryk for hans planlagte aktivitet og sfære for "indflydelsesrig udstråling", er det, der trækker disciplen ind i hans aura – i dette tilfælde ikke ind i ashramens aura, men ind i det, som den ashramiske aura gør muligt – mesterens liv.

Alice A. Bailey: Discipelskab i den Nye Tidsalder, I, s. 830-832

 

 

_________________________________

[1] Apostlenes gerninger, 5,15

_________________________________

Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Download-fil: SKABENDE GRUPPEMEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6


Artikel-Skabende-meditation-06-06-Meditation-og-instruktion
Læsefil med vendbare sider: SKABENDE MEDITATION - LOVE OG PRINCIPPER 6:6