Udskriv | Anbefal | Sitemap

Søg på Visdomsnettet


Nyhedsbrev info

Indtast data og modtag vores nyhedsbreve
Navn

E-mail

Kontakt os

VERDENSTJENERGRUPPEN
Fonden
Donationer
Litteratur
Ordbog
Links
LemuelBooks
Esoterisk Visdom
GRUNDVIDEN
HOVEDOMRÅDER
LIVSKVALITET
SAMFUND
Skabende Meditation
ARTIKLER
OVERBLIK
MEDITATIONERNE
Esoterisk Litteratur
GRATIS E-BØGER
BOGUDGIVELSER
Fredsinspiration
ARTIKLER OM FRED
KONFLIKTFORSKNING
MENNESKE & MILJØ
Egyptens mysterier
ESOTERISK EGYPTOLOGI

Ikon-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

VERDENSTJENERGRUPPEN (2 af 9)


Alle er i stand til at yde noget for at gøre en ende på verdens nuværende stilstand og på denne måde gøre det muligt at indlede den nye æra af fred og god vilje.

VERDENSTJENERGRUPPEN (2 af 9)

Verdenstjenergruppens

"medlemmer"

 

Alle mennesker overalt på Jorden, der arbejder på at opløse spændinger mennesker imellem, skabe forståelse for enhed, skabe kontakter og øge erkendelsen af gensidig afhængighed, og som ikke er separatistiske i relation til race, nationalitet eller religion, er en del af Verdenstjenergrup­pen – også selvom de aldrig har hørt om den.

 

Verdenstjenergruppen-02-Ã…ndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Verdenstjenere har en livsholdning

Verdenstjenere er mennesker med en international holdning, som ikke har den mindste indflydelse på deres loyalitet over for den nation, de lever i. Den forhindrer dem eksempelvis ikke i aktivt at praktisere den religion, de oplever som den rigtige. Disse mennesker findes i dag i alle lande i verden, og de genkendes navnlig på deres evne til at leve konstruktivt. De fokuse­rer på det, der forener mennesker, og ikke på alt det, der adskiller dem. De skaber ingen sekteriske grupperinger, og de arbejder på at fjerne racehad og sociale skel. De henleder opmærksomheden på alt det, der er posi­tivt, og de informerer om principperne: God vilje, gensidig forståelse og Det Ene Livsvæsen, som menneskehedens enhed være baseret på. De har med andre ord en livsholdning.

Verdenstjenergruppen er ikke en organisation

På alle aktivitetsområder og i alle lande i verden fungerer Verdenstjener­gruppen som en samlende faktor blandt mennesker og lægger grunden til rigtige menneskelige relationer – og i sidste instans også til verdensenhed. Verdenstjenergruppen er ikke nogen organisation. Den har intet hoved­kvarter, ingen præsident, embedsmænd eller medlemskartotek. Der er in­gen telefon, fax, e-mail eller web-adresse. Den består simpelthen af men­nesker, der tjener menneskeheden i enhver nation og arbejder for at hjæl­pe og samarbejde med mennesker med god vilje.

 

Verdenstjenergruppen-03-Ã…ndsvidenskab-Den-esoteriske-lære

 

Appel fra Hierarkiet

Opfordringen om hjælp fra mennesker med god vilje, der udgør Verdens­tjenergruppen, kom fra Hierarkiet. Den tibetanske mester Djwhal Khul ønsker imidlertid at gøre det klart, at Hierarkiet ikke arbejder for et tu­sindårsrige. Det primære mål er i øjeblikket dobbelt:

  1. At bryde den ældgamle rytme og oprette en ny og bedre. For at kunne gøre det er tid en særdeles vigtig faktor. Hvis men­ne­skeheden er i stand til at forsinke krystalliseringen af ondskab og dermed forhindre, at noget katastrofalt sker, vil der vindes tid til omdannelsesprocesserne, til at opløse det, der i den ene eller anden form må bundfældes, og vinde tid til de aktiviteter, der skal udføres af Verdenstjenergruppen, som udgør Hierarki­ets redskab i verden.
  2. At sammensmelte og blande alle menneskers forenede aspira­tion ved hver fuldmåne i maj – sådan at der banes, åb­nes og op­rettes en kanal mellem Verdenstjenergruppen (sam­mensat af alle ægte disciple, aspiranter og mennesker af god vilje, uanset nationalitet og tro) og det ventende Hierarki. Når først en sådan kanal er permanent etableret, og et tilstrække­ligt stort antal tænkende mennesker indser dens funktion og mu­ligheder, vil det være nemmere for menneskeslægtens ledere at præge den offentlige bevidsthed og at påvirke den offentlige me­ning. På den måde kan menneskeheden ledes mere defini­tivt, fordi der i nogen grad vil opstå et bevidst samarbejde. Og det er muligt for verdens aspiranter at oprette en sådan kanal.
Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Download-fil: VERDENSTJENERGRUPPEN - Alice A. Bailey


Artikel-Verdenstjenergruppen-Åndsvidenskab-Den-esoteriske-lære
Læsefil med vendbare sider: VERDENSTJENERGRUPPEN